History

The History of Llandegfan

The Parish Hall
The Parish Hall was built in 1904. It was donated to the village by the Rathbone Family for the benefit of the people. They also donated the site next to it so that it could be developed as recreational ground. The Hall is situated between Pen-y-Cefn ( the local public house) and the church.

It was originally meant to be used as a reading room and a lending library. It could also be used for choir practices, drama and cookery classes. Another of its uses was to provide games facilities for young people. An attempt, it seems, to stop them from going to the Pen-y-Cefn Public House nearby!

Today The Parish Hall is used in much the same way as it was in Victorian Times. In addition to concerts and plays, the annual Llandegfan Crown Eisteddfod is held there. Societies such as the Youth Club, Cultural Society, Merched y Wawr, Women’s Institute and the Senior Citizen Club hold their meeting within its walls and it is also used as a doctor’s surgery and as a polling booth during election times

Yr Hanes Llandegfan

Neuadd y Plwyf

Adeiladwyd Neuadd Y Plwyf ym 1904. Rhoddwyd yr adeilad i’r pentref gan Deulu’r Rathbone er budd pobl y plwyf a hwy roddwyd y tir drws nesaf i’r neuadd iddynt hefyd er mwyn ei ddatblygu fel man hamdden. Lleolwyd y neuadd rhwng Pen-y-Cefn (y dafarn leol) a’r eglwys.

Bwriad gwreiddiol yr adeilad oedd fel ystafell ddarllen ac fel llyfrgell fenthyg. Gellid ei ddefnyddio, hefyd, i gynnal amryw o weithgareddau eraill e.e. ymarferion cor, dramau a gwersi coginio. Defnydd arall a wnaed o’r neuadd oedd fel adeilad i ddarparu cyfleusterau chwaraeon i’r ieuenctid. Ymgais, mae’n debyg, i’w cadw rhag mynd i yfed yn Pen-y-Cefn!

Heddiw, mae’r defnydd a wneir ohonni yn debyg iawn i’r hyn a wnaed yn ystod Oes Fictoria. Cynhelir Eiteddfod Goronog Bro Llandegfan ynddi yn flynyddol. Yn ogystal mae’n fan cyfarfod i lawer o fudiadau megis Clwb Ieuenctid, Cymdeithas Bro, Merched y Wawr, Sefydliad y Merched a Chlwb y Dinasyddion Hyn. Cynhelir nifer o gyngherddau a dramau ynddi a caiff ei defnyddio fel meddygfa’r meddyg ac fel gorsaf pleidleisio adeg etholiadau.

The Parish Church

 St. Tegfan’s Church is very old. It was built in the Middle Ages. It was repaired during the reign of Queen Victoria.

The church was re-built in1811 by Viscount R. B. Bulkeley and as a result was responsibile for appointing the vicar.

When the church was re-opened, there was room for 252 to sit. Ot these, 120 of the seats were free. The rest had to be paid for.

The building was extended in 1831, but was temporarily closed again on September 8th, 1909 because of the crumbling walls. On investigation, it was found that cement had not been used during their construction – clay was the only thing holding them together!

There are windows dedicated to Hugh Roberts, Glan Menai and the Williams family of Craig y Don in the church.

In the churchyard are five gravestones erected in memory of some of the boys who died on the training ship ‘Y Clio

Eglwys y Plwyf.

 Mae Eglwys St. Tegfan yn hen iawn. Cafodd ei hadeiladu yn yr Oesoedd Canol a’i hatgyweirio yn ystod Oes Fictoria.

Ail-adeiladwyd yr eglwys ym1811 gan Is-iarll R. B. Bulkeley ac o’r herwydd ef oedd yn gyfrifol am apwyntio y ficer. Pan ail – agorwyd yr eglwys roedd lle i 252 o bobl i eistedd ynddi ac o’r rhain roedd 120 o’r seddau yn rhai di-dal. Rhaid oedd talu am y gweddill.

Estynwyd yr adeilad ym1831 ond caewyd hi drachefn ar Fedi’r 8ed, 1909 oherwydd bod y waliau yn dadfeilio. Wrth eu hatgeweirio darganfuwyd nad oedden nhw wedi defnyddio sment i’w hadeiladu – clai yn unig oedd yn eu cadw hefo’u gilydd!

Yn yr Eglwys ceir ffenesrti wedi eu cyflwyno er cof am Hugh Roberts, Glan Menai a theulu Williams Craig y Don.

Yn y fynwent mae pum carreg fedd a godwyd er cof am rai o’r bechgyn a fu farw ay y llong hyfforddi            ‘YClio

 

 

The Chapels

The first chapel was built by the Presbyterians in 1822 and re-built in 1859. A chapel-house was built attached to the main building during this re-construction and stables were built nearby fore worshipers to leave their horses during the services. The chapel was formally opened on the first Sabbath in 1860.

Today, the stables are used for storage. A young family have made their home in the chapel-house and the chapel continues to serve the community as a place of worship – about 250 people are members there.

Seion Chapel was built in 1838 on Lon Ganol (Middle Road) near where the Post Office is today.

In 1851 it had 109 seats of which 40 were free. There was also standing room for about 50 people in the chapel. It was a very popular chapel in its day. Three services were held there every Sunday and in its heyday as many as 204 people attended the evening service.

Today the chapel is a private house and is called Ty Capel Seion (Seion Chapel House).

Y Capelau

Adeiladwyd y capel cyntaf gan y Presbyteriad ym 1822 a’c fe’i hail-adeiladwyd ym 1859. Pan godwyd y capel am yr eildro ychwanegwyd ty capel ynghlwm wrth y prif adeilad a stablau ar gyfer ceffylau’r addolwyr wrth ei ymyl. Agorwyd y capel yn ffurfiol ar y Sabath cyntaf ym 1860.

Heddiw defnyddir y stablau fel stordai. Mae teulu bach ifanc wedi ymgartrefu yn y ty capel ac mae’r addoldy yn parhau i wasanaethu y gymuned leol – mae yno oddeutu 250 o aelodau.

Adeiladwyd Capel Seion ar y Lon Ganol (wrth ymyl y Swyddfa Bost heddiw) ym 1838.

Ym 1851 roedd 109 o seddau ynddo – 40 ohonynt yn rhai di-dal ac roedd lle yn y capel i oddeutu hanner cant o bobl i sefyll. Roedd yn gapel poblogaidd iawn yn ei ddydd. Cynhaliwyd tair gwasanaeth y Sul yno a phan oedd ar ei anterthbyddai cyn gymaint a 204 o bobl yn mynychu cyfarfod yr hwyr.

Erbyn heddiw ty preifat yw’r capel ac fe’i gelwir yn Ty Capel Seion.

 

The Clio

‘The Clio’ was a Navy training ship for 250 boys between 11 and 15 years old.  She was anchored in the Menai Straits.  The ship was moved from the River Dee to The Straits in 1877 where she remained until she was demolished on Bangor beach in 1920.

Public money was used to pay the running costs of the ship.

At this time Llandegfan was, primarily, an agricultural community. Goods such as milk, butter, cheese and potatoes were carried down to The Garth Hotel (The Gazelle today) and from there loaded onto the ship. They were then transported across The Straits to Bangor pier.

Life on board ‘The Clio’ was very hazardous. Accidents often occurred. Sometimes these accidents were fatal. The boys would then be buried in Llandegfan Church’s graveyard.

For years the children of Anglesey referred to the ship as ‘the naughty children’s ship’. If they themselves behaved badly it was enough for the parents to threaten to send them to ‘the naughty children’s ship’ to make sure of an improvement in their behavior!

Y Clio

Llong hyfforddi bechgyn ar gyfer Y Llynges oedd ‘Y Clio’. Roedd lle arni i 250 o fechgyn rhwng 11 a 15 oed. Roedd wedi ei hangori yn Afon Menai.  Symudwyd hi yno o Afon Dyfrdwy ym 1877.  Fe’i chwalwyd ar draeth Bangor ym 1920.

Defnyddiwyd arian cyhoeddus i dalu am redeg y llong.

Ardal amaethyddol oedd ardal Llandegfan bryd hynny. Cariwyd nwyddau fel llefrith, menyn, caws a thatws i lawr i Westy’r Garth ( Y Gazelle heddiw). Yno llwythwyd y nwyddau ar fwrdd ‘Y Clio’ i’w cario ar draws Y Fenai i bier Bangor.

Roedd bywyd ar fwrdd ‘Y Clio’ yn anodd a chaled iawn. Byddai damweiniau yn digwydd yn aml. Weithiau byddai rhai o’r plant yn marw o ganlyniad i’r damweiniau hynny. Os digwyddai hynny byddent yn cael eu claddu ym mynwent Eglwys Llandegfan.

Am flynyddoedd roedd plant Ynys Mon yn adnabod ‘Y Clio’ fel ‘llong plant drwg’. Os oedden nhw’n ddrwg doedd ond raid i’r rhieni fygwth eu hanfon i ‘long y plant drwg’i sicrhau gwell ymddygiad.

 

The Mills

In the 19th Century there were three working mills in Llandegfan – two water mills and one windmill. This windmill was built in1820 near to the Pen-y-Cefn public house. Local farmers would take their grain there to be ground into flour. The mill is a ruin today.

Another mill that produced flour was The Pandy Watermill or Llandegfan Mill. This was one of the few flour – producing watermills to be found on Anglesey.

The Pandy stood on the bank of Cadnant River roughly half way between the Church and Cadnant Bridge. The mill was destroyed by fire in 1935, but the ruin can still be seen today. The last miller to live and work in Pandy Mill was William Parry.

The other watermill was a woollen mill. It was known by many names – Cadnant mill, Llandysilio Mill or The Factory.

It was also situated on the banks of Cadnant River, but much further down this time, near to Cadnant Bridge.

The mill was built by John Morgan and Sons in 1840. Many people were employed as weavers there. Next to the mill was a woollen shop and a factory producing writing slates for schools.

 

Y Melin

Yn ystod y 19 Ganrif roedd tair melin yn gweithio yn Llandegfan – dwy felin ddwr ac un felin wynt. Adeiladwyd y felin wynt ym 1820 wrth ymyl y dafarn Pen-y-Cefn.Yno byddai’r ffermwyr lleol yn mynd a’u gwenith i’w falu’n flawd. Adfail yw’r felin heddiw.

Melin arall oedd yn cynhyrch blawd oedd Melin Y Pandy neu Melin Llandegfan.

Melin ddwr oedd hon. Dyma un o’r ychydig felinau dwr oedd yn gwneud blawd a gaed ar Ynys Mon.

Safai ar lan Afon Cadnant tua hanner ffordd rhwng yr Egwys o Phont Cadnant. Dinistrwyd y felin gan dan ym 1935 ond mae olion ohoni i’w gweld hyd heddiw. William Parry oedd y melinydd olaf i fyw a gweithio yn y felin.

Melin wlan oedd y felin ddwr arall. Fe’i hadnabwyd gan sawl enw – Melin Cadnant, Melin Llandysilio neu Y Ffatri.

Lleolwyd hon eto ar lan Afon Cadnant, ond dipyn yn is lawr y tro yma – heb fod ymhell iawn o Bont Cadnant.

Fe’i hadeiladwyd gan John Morgan a’i Feibion ym 1840.  Roedd llawer o bobl yn gweithio fel gwehyddion ynddi.  Roedd siop wlan a ffatri trin llechiwrth ochr y felin. Roedd y ffatri yn gwneud llechi ysgrifennu ar gyfer ysgolion.